Shoshinge

door Shinran

1.
De Tathagata Oneindig Leven is mijn toevlucht!
Het Onvoorstelbare Licht is mijn toevlucht!
Bodhisattva Dharmakara, in zijn causale toestand,
In het aanschijn van Boeddha Lokeshvararaja,

2.
Onderzocht de oorzaken van de landen van alle Boeddha’s,
Hun voor- en nadelen, ook die van de goddelijke en menselijke wezens.
Dan rees in hem de uitnemende gelofte op
En sprak hij de grote Universele Gelofte uit.

3.
Na vijf kalpa’s concentratie, koos hij de Voortreffelijke Gelofte
Zijn Naam hoorbaar te maken in de tien richtingen,
Overal zijn onmeetbaar grenzeloos Licht uit te stralen,
Hinderloos, ongeëvenaard, majestatisch.

4.
Licht van reinheid, vreugde en wijsheid,
Onveranderlijk, onbeschrijfbaar, onverwoordbaar,
Licht feller dan zon en maan, de ontelbare werelden verlichtend,
Stralend over alle wezens zonder onderscheid

5.
De Naam in de Voortijdelijke Gelofte is de zekerheid [van het heil].
Deze Gelofte van oprecht vreugdig vertrouwen is de essentiële oorzaak [van de verlossing].
De volmaakte verlichting bereiken, het grote nirvana verwezenlijken
Is de vervulling van deze Gelofte van uitdoving-en-bevrijding.

6.
De Tathagata verscheen in deze wereld uitsluitend
Om de oceaan van Amida’s Voortijdelijke Gelofte te verkondigen.
De wezens die in deze tijd van de vijf verwordingen leven,
Moeten in deze ware woorden van de Tathagata vertrouwen.

7.
Wordt de Ene-Gedachte van vreugde-en-waardering in het gemoed gewekt,
Ofschoon middenin deze wereld van blnide passies, toch kunnen we het nirvana verwezenlijken!
Doodgewone mensen zowel als wijzen, zelfs zij die zware vergrijpen begaan of de dharma beklad hebben,
Allen gelijkelijk omvat in mededogen, zijn als zoveel rivieren uitmondend in de éne oceaan met de éne smaak.

8.
Het licht van Amida’s gemoed overstraalt en beschermt;
Ofschoon het duister van de onwetendheid verbroken is,
Nog belemmert de sombere mist van verlangens en begeerten
Het uitzicht op de heldere hemel van shinjin.

9.
Al is de zon [nog] verduisterd, toch is het duister verbroken:
Achter de wolken is er licht, geen duister!
Eens gevestigd in dit vreugdig vertrouwen,
Zijn de vijf onheilzame geboorten afgesloten.

10.
Alle doodgewone mensen, goede of slechte om het even,
Horen ze de Universele Gelofte van de Tathagata met diep vertrouwen,
Hen prijst Boeddha [Shakyamuni] als mensen van groot begrip,
Elk van hen een witte lotus noemend.

11.
De Nembutsu van Amida Boeddha’s Voortijdelijke Gelofte,
Voor dwalende en trotse wezens met verkeerde inzichten
Is hij moeilijk te begrijpen en te aanvaarden in vreugdig vertrouwen.
Van alle moeilijke dingen is dit wel het moeilijkste: niets overtreft dit!

12.
Grote sastra-schrijvers uit India, het westelijke land,
En edele meesters uit China en Japan,
Hebben de ware reden waarom de Grote Wijze [Shakyamuni] ter wereld kwam uiteengezet
en verkondigd dat Amida’s Voortijdelijke Gelofte aangepast is aan de capaciteiten van de wezens.

13.
Op de Lanka-berg heeft Tathagata Skakyamuni
Aan de menigte voorspeld dat in Zuid-India
Mahasattva Nagarjuna zou geboren worden,
Die de verkeerde inzichten van “zijn” en “niet-zijn” zou vernietigen.

14.
Hij zou de meest verheven leer van het Mahayana verduidelijken,
Het stadium van vreugde bereiken en geboren worden in het Reine Land.
Nagarjuna toonde aan dat de moeilijke praktijken als een pijnlijke reis over land zijn,
En stimuleerde ons vertrouwen te hebben in de simpele praktijk, prettig als een bootreis.

15.
Van zodra het vertrouwend denken aan Amida Boeddha’s Voortijdelijke Gelofte gewekt wordt,
Treedt men natuurlijkerwijze in de Toestand van de Verzekerden [van Geboorte].
We zouden enkel nog voortdurend de Naam van de Tathagata moeten uitspreken,
En daarmee de Universele Gelofte van Groot Mededogen beantwoorden met dankbaarheid.

16.
Bodhisattva Vasubandhu schreef in zijn Verhandeling
Dat hij zijn toevlucht nam tot de Tathagata van het Hinderloze Licht.
In overeenstemming met de sutra’s bewees hij de ware werkelijkheid [van het Reine Land]
En maakte de Grote Gelofte bekend als de “dwarse sprong” [doorheen leven-en-dood].

17.
Om alle wezens ter wereld te bevrijden, zette hij het eensgericht gemoed [van vertrouwen] uiteen,
Zich baserend op de verdienstenoverdracht van de Voortijdelijke Gelofte.
Door vertrouwen treedt men in de grote oceaan van verdiensten
En behoort men onfeilbaar tot de Grote Gemeenschap.

18.
Wanneer men het Lotus-land bereikt,
Terstond wordt men tot Zoheid verlicht, tot het Lichaam van de Leer.
Terugkerend naar deze jungle van blinde passies, maar begaafd met transcendente krachten,
In deze tuin van geboorte-en-dood manifesteert men zich in talloze vormen.

19.
Danluan is een meester van onze school. De koning van Liang
Keerde zich steeds tot hem en huldigde hem als een Bodhisattva.
Hij ontving van Tripitaka-meester Bodhiruci de Reine-Landleer,
Verbrandde daarop zijn taoïstische boeken en nam zijn toevlucht tot het Reine Land.

20.
In zijn commentaar op Bodhisattva Vasubandhu’s Verhandeling
Toonde hij aan dat de Gelofte de beslissende oorzaak is van Geboorte in het Vervulde land.
Verdienstenoverdracht in gaan en terugkeren ontstaat in de Ander-Kracht.
De oorzaak die de ware Geboorte vestigt, is uitsluitend shinjin.

21.
Wanneer shinjin gewekt is in een gewoon mens, vervuld van passies,
Dan wordt het hem meteen duidelijk dat deze wereld van geboorte-en-dood niet verschillend is van nirvana.
Zonder twijfel zal hij het Land van Oneindig Licht bereiken,
En meehelpen alle wezens te bevrijden.

22.
Daocho stelde vast dat de verlichting [voor ons] moeilijk te verwezenlijken is via het Pad der Wijzen
En toonde aan dat enkel het Pad van het Reine Land voor ons toegankelijk is.
Hij bekritiseerde de praktijk van de zelfkracht met zijn ontelbaar aantal goede daden
En moedigde ons aan uitsluitend de met alle deugden begaafde Naam uit te spreken.

23.
Door zijn zorgvuldige uiteenzettingen omtrent de drie aspecten van het vertrouwen en ook hun tegengestelden
Begeleidt hij met hetzelfde mededogen alle wezens in de perioden van de schijnbare, de vervallen en de verdwenen Leer.
Zelfs de persoon die heel zijn leven onheilzame daden verrichtte, van zodra hij de Universele Gelofte ontmoet,
Zal hij het Reine Land bereiken en er de wonderbare vrucht [van Verlichting] smaken.

24.
Shandao was in zijn tijd de enige om de ware bedoeling van de Boeddha duidelijk weer te geven.
Uit medelijden met diegenen die de meditatieve en niet-meditatieve praktijken beoefenen, maar ook met boosdoeners,
Toonde hij aan dat het Licht en de Naam oorzaak-en-voorwaarde van de Geboorte zijn.
Van zodra een volgeling is binnengeleid in de grote Wijsheidsoceaan van de Voortijdelijke Gelofte,

25.
Ontvangt hij het diamantharde vertrouwen;
En – in overeenstemming [met de Gelofte] – in één gedachtemoment van vreugde,
Verwerft hij, net als koningin Vaidehī, het drievoudige inzicht
en verwezenlijkt onmiddellijk het onsterfelijke geluk van Zoheid.

26.
Genshin onderwees tijdens zijn hele leven ruimschoots alle leringen [van de Boeddha],
Maar zelf nam hij uitsluitend toevlucht in het Reine Land, en spoorde ook alle wezens hiertoe aan.
Hij wees op de diepgang van de uitsluitende praktijk [van de Nembutsu] en op de oppervlakkigheid van de diverse praktijken.
Hij verduidelijkte het onderscheid tussen het Vervulde land en het Vervormde Land.

27.
Mensen die enorm veel onheilzame daden verrichtten, zouden enkel Boeddha’s Naam moeten uitspreken.
Al ben ook ikzelf in Amida’s omarming,
Ik zie het Licht niet, want mijn ogen zijn door passies verblind,
En toch omstraalt – onvermoeibaar – het Grote Mededogen mij onophoudelijk.

28.
Meester Genku, zeer bedreven in de leringen van de Boeddha,
Ontfermde zich meedogend over de gewone mensen, goed of slecht.
Hij werkte op deze afgelegen eilanden de lering uit die de Ware Essentie [van het Reine Landpad] vormt
En verbreidde in deze verworden tijd de Uitverkoren Voortijdelijke Gelofte.

29.
Dit voortdurend terugkeren naar het huis van geboorte-en-dood
Komt vast en zeker voort uit de twijfel die ons eraan bindt.
De snelle intrede in de hoofdstad van Vrede en onvoorwaardelijkheid daarentegen
Wordt noodzakelijkerwijze veroorzaakt door het diepe vertrouwen.

30.
De belangrijke verkondigers van de sutra’s en de patriarchen van onze school
Hebben reeds ontelbare wezens, ook verdorvenen en slechten, uit het lijden verlost.
Monniken en leken van deze tijden, allen zouden in eenheid van geest
Enkel vertrouwen dienen te stellen in de leringen van deze verheven meesters.

Bron: Jikoji.com

%d bloggers liken dit: